Политика по околната среда

"РЕТРО БИЛД" ООД осъзнава отговорността и ангажимента си по отношение опазването на околната среда, което е неделима част от цялостната дейност на организацията.

Отговорност за опазването на околната среда има както ръководството на организацията, така и всеки един служител, работещ за нея и от нейно име.

Политиката по околната среда на "РЕТРО БИЛД" ООД се базира върху следните основни принципи:

  • Да поддържа и непрекъснато подобрява управлението на околната среда;
  • Да осигурява опазването на околната среда и да способства за предотврятяване / минимизиране на вредното въздействие върху нея, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията;
  • Да осигури компетентността и екологичната култура на персонала.
  • Да осъществява и способства за ефективно използване на материалите и природните ресурси;
  • Да осъществява ефективно намаляване на отпадъчните материали и опасностите за ОС, чрез контрол и усъвършенстване на технологиите
  • Да следи за спазване на законовите и нормативни изисквания по отношение опазването на околната среда;
  • Да извършва актуализация на политиката, целите - общи и конкретни по опазване на околната среда при промяна на процесите, дейностите и услугите в организацията;
  • Всеки служител работещ за “РЕТРО БИЛД” ООД, да осигурява съответствие на СУОС с изискванията на ISO 14001:2015.

Висшето ръководство има ангажимента тази политика да бъде сведена до знанието на всички служители и да бъде реално прилагана в дейността на "РЕТРО БИЛД" ООД и в рамките на обхвата на Системата за Управление по Околната Среда (СУОС).