Политика по Здраве и Безопастност

Декларация по политиката по здраве и безопасност

В съответствие с хуманните принципи на съвременната ценностна система по отношение първостепенната важност на човешкото здраве и живот във всяко начинание, висшето ръководство на “РЕТРО БИЛД” ООД определя грижата за осигуряване на безопасността и здравето на персонала, в условията на работната среда, като основен приоритет в дейността си, неделим от целите и интересите на бизнеса.

Първостепенна задача на дружеството е да поддържа и непрекъснато усъвършенства система за управление на здравословни и безопасни условия на труд, която да ограничава до минимум и предотвратява рисковете от нанасянето на вреди и професионални заболявания на персонала и други заинтересовани страни в работния процес. Фирмената политика по осигуряване на здравословен и безопасен труд изцяло е подчинена на стриктното спазване на действащото законодателство в Република България и в съответствие с европейското законодателство.

Висшето ръководство е създала, внедрила и поддържа политика по Здраве и Безопасност при Работа, която:

  • включва ангажимент за осигуряване на здравословни и безопасни условия за работа за предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания и е подходяща за целта, големината и контекста на организацията и за специфичния характер на нейните рискове за ЗБР и възможности за ЗБР;
  • осигурява рамка за определяне на целите по ЗБР;
  • включва ангажимент за изпълнение на законовите изисквания и други изисквания приети от организацията;
  • включва ангажимент за премахване на опасностите и намаляване на рисковете за ЗБР;
  • включва ангажимент за постоянно подобряване на системата за управление на ЗБР;
  • включва ангажимент за консултиране и участие на работниците и на представители на работниците, когато има такива;

Политиката по Здраве и Безопасност при Работа:

  • е на разположение като документирана информация;
  • е съобщена в рамките на организацията;
  • е на разположение на заинтересуваните страни, при необходимост;
  • е приложима и подходяща.

Спазването и подобряването на системата за управление на безопасността при работа е предпоставка за повишаване ефективността на работа на “РЕТРО БИЛД” ООД.

Като изпълнител на дейности свързани със строителството, дружеството се стреми да установява и поддържа безопасни практики на работа във всички етапи, свързани с реализацията на нейните продукти. Постоянно и отговорно координира сигурността по изпълнението им и предприема всички практични стъпки за поддържане на надеждна, обезопасена и подредена работна площадка.

Основен приоритет на “РЕТРО БИЛД” ООД е да мотивира собствения си персонал, външните изпълнители/ако има такива/ и всички други заинтересовани страни за спазване на задълженията им в съответствие с изискванията за здраве и безопасност при работа с цел недопускане влияние от факторите на работната среда.

В тази връзка дружеството решава и огласява пред тях всички решения за безопасна работа и сигурност, процедурите и отговорностите, както и надеждните действия за осигуряване на безопасен и здравословен труд на практика. Тези действия се преразглеждат, актуализират и променят при необходимост, така че да се осигури допълнителна надеждност в подходящи области и точни видове дейности.