Политика по околната среда

Декларация за политиката по околнта среда

“РЕТРО БИЛД” ООД осъзнава отговорността и ангажимента си по отношение опазването на околната среда, което е неделима част от цялостната дейност на организацията. Отговорност за опазването на околната среда има както ръководството на организацията, така и всеки един служител, работещ за нея и от нейно име.

Политиката по околната среда на “РЕТРО БИЛД” ООД се базира върху следните основни принципи:

 • Да осигури компетентността и екологичната култура на персонала;
 • Постоянно поддържане и непрекъснато подобрение управлението по околната среда;
 • Е подходяща за целта и контекста на организацията, включително естеството, мащаба и въздействията върху околната среда, които оказват нейните дейности, продукти и услуги;
 • Осигурява рамка за определяне на цели по околната среда;
 • Включва ангажимент за опазването на околната среда, включително предотвратяване от замърсяване и други специфични ангажименти, свързани с контекста на организацията;
 • Стремеж за минимизиране вредното въздействие върху околната среда;
 • Създаване на условия за предотвратяване на всяко значително вредно въздействие върху околната среда;
 • Ефективно използване на материалите и природните ресурси;
 • Намаляване на отпадъчните материали и опасностите за ОС, чрез контрол и усъвършенстване на технологиите;
 • Изпълнение на задълженията за спазване на законовите и нормативни изисквания по отношение опазването по околната среда;
 • Актуализация на политиката, целите - общи и конкретни по опазване на околната среда при промяна на процесите, дейностите и услугите в организацията;
 • Удовлетворяване правото на бъдещите поколения за живот в екологично чиста околна среда;
 • Всеки служител работещ за “РЕТРО БИЛД” ООД, да осигурява съответствие на СУОС с изискванията на БДС EN ISO 14001:2005;

Висшето ръководство има ангажимента тази политика да бъде реално прилагана в дейността на “РЕТРО БИЛД” ООД и в рамките на обхвата на Системата за Управление по Околната Среда (СУОС).