Политика по качеството

Декларация на политика по качество

Ръководството на “РЕТРО БИЛД” ООД декларира и поема персонален ангажимент да изпълнява следната политика по качеството, за да се постигнат конкретни и измерими цели по качеството:

  • Достигане на високо качество на предлагания от дружеството продукт/услуга, с показатели, сравними с показателите по качество на водещи фирми със сродна строителна дейност, съгласно новите изисквания на БДС EN ISO 9001:2015;
  • Изработка и предаване на готовия продукт/услуга в съответствие с изискванията на клиента и съгласно сключените договори, в съответствие с Наръчника за Управление на Документираната Информация на Интегрираната Система /НУДИИС/ при стриктно спазване на действащите нормативни уредби и залегналите срокове;
  • Повишаване нивото на вътрешния контрол по качеството и извършване на анализ на дейността на дружеството на база на прилагане на методи за овладяване на рисковете и възможностите при процесите на дружеството, оценка на удовлетвореността на клиента, отчитане на забележките и рекламациите с цел подобряване резултатите от дейността на дружеството;
  • Осигурява рамка за създаване на целите по качество;
  • Включва ангажимент за непрекъснато подобряване на системата;

Непрекъснато ще оценяваме процесите обусловени от нашите основни дейности и ще търсим начини за подобрения.

Ние ще преразглеждаме периодично системата за качество на “РЕТРО БИЛД” ООД след нейното внедряване чрез провеждане на официален преглед от ръководството и потвърждавайки тази политика поне веднъж годишно, за да удостоверим действието й и нашата ангажираност с нея.