История

През 2007 г. бе създадена специализирана строителна компания – Ретро Билд ООД, която може да извършва от всяка отделна строителна операция до строителство на обекти „до ключ”. Това даде възможност да се завори цикълът на услугите,които се предлагат на клиентите, както и да се подобри контрола върху отделните операции на всяка стъпка и на целия инвестиционен процес. Това дава възможност за повишаване на качеството на отделните работи и изпълнението на строителния процес.

Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения които удостоверяват правото му да изпълнява строежи от високо строителство от първа до пета категория съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС.

С цел приобщаване към европейските и световни принципи на управление в "Ретро билд" ООД е разработена и внедрена Интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 4001:2015