Завърши успешно надзорен одит за системата за управление на качество, ЗБУТ и околна среда

Приключи надзорният одит на системата за управление на качеството, здравословни и безопасни условия на работа и опазване на околната среда, с което бяха потвърдени за поредна година издадените през 2020 година и актуални сертификати на фирмата по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 /бивш OHSAS/.

Докладът на независимият сертифициран одитор Bureau Veritas още веднъж установи висок професионализъм и качество на управление на процесите и работа на фирмата.

Вече 11 години фирмата поддържа без прекъсвания и несъответствия висок стандарт на дейностите и процесите с цел високо качество на предоставените услуги на инвеститори и готовия продукт на пазара за крайния клиент.